สถิติ
เปิดเมื่อ27/02/2013
อัพเดท29/04/2013
ผู้เข้าชม9011
แสดงหน้า13535
สินค้า
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
บทความ

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร
Action Training  คือ   ทีม Organizer ในการจัดอบรม,ประชุม,สัมมนา,Training of Trainer  ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือบริษัทที่สนใจพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Positive Attitude ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้เกิดศักยภาพแบบองค์รวม โดยเน้นกระบวนการรู้ในการใช้โปรแกรม ( PACD ) Positive Attitude Center of Development คือ ( การใช้ทัศคติเชิงบวกเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาตนเอง )ในการจัดอบรมให้กับพนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเปิดแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มความสามารถที่อยู่ในตัวเอง และ ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ ให้คนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี

บทบาทและหน้าที่ของเรา

บริการรับจัดอบรม,จัดประชุม,สัมมนา หรือ กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบ Funny to Learn      ( สนุกกับการเรียนรู้ ) โดยมีหน้าที่ หลักในการเป็นวิทยากรและผู้อำนวยให้ความสะดวกในการจัด,เตรียมสถานที่จัดอบรม,อาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจให้กับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนและบริษัท ต้องการให้ทางเราจัดการให้อย่างตามความต้องการ โดยทางหน่วยงานของท่านสามารถร่วมออกแบบกิจกรรมตามความต้องการได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่าน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรา
 ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีทักษะการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและสามารถสร้างความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาองค์กรและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรได้อย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ ( Good People is Good jobs )
 
WHAT is Work SMART- Have FUN ?

SMART Program for Training